โรงเรียนบ้านควนมิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 23
ร้อยละ 3.85 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 4 4 12 0 0 88
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 3 3 2 0 0 27
ร้อยละ 8.57 % 8.57 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 77.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 8 7 16 0 0 138
ร้อยละ 4.73 % 4.14 % 9.47 % 0.00 % 0.00 % 81.66 %

134 : 5 , 4 , 14 , 0 , 0 , 111...3.73 , 2.99 , 10.45 , 0.00 , 0.00 , 82.84 = 23 : 17.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 18.34%

Powered By www.thaieducation.net