โรงเรียนบ้านควนมิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 26
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 4 4 13 0 0 87
ร้อยละ 3.70 % 3.70 % 12.04 % 0.00 % 0.00 % 80.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 4 4 2 0 0 26
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 72.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 173 คน
จำนวน(คน) 9 8 17 0 0 139
ร้อยละ 5.20 % 4.62 % 9.83 % 0.00 % 0.00 % 80.35 %

137 : 5 , 4 , 15 , 0 , 0 , 113...3.65 , 2.92 , 10.95 , 0.00 , 0.00 , 82.48 = 24 : 17.52
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 173 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.65%

Powered By www.thaieducation.net