โรงเรียนบ้านควนมิตร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 108
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.92 % 0.00 % 0.00 % 99.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 97.22 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 175 คน
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 173
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.57 % 0.57 % 0.00 % 98.86 %

139 : 0 , 0 , 1 , 0 , 0 , 138...0.00 , 0.00 , 0.72 , 0.00 , 0.00 , 99.28 = 1 : 0.72
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 175 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.14%

Powered By www.thaieducation.net