โรงเรียนบ้านควนเงิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 8 4 1 9 8 13
ร้อยละ 18.60 % 9.30 % 2.33 % 20.93 % 18.60 % 30.23 %
ระดับประถมศึกษา
150
จำนวน(คน) 12 18 16 40 7 57
ร้อยละ 8.00 % 12.00 % 10.67 % 26.67 % 4.67 % 38.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 7 1 6 8 3 34
ร้อยละ 11.86 % 1.69 % 10.17 % 13.56 % 5.08 % 57.63 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 27 23 23 57 18 104
ร้อยละ 10.71 % 9.13 % 9.13 % 22.62 % 7.14 % 41.27 %

193 : 20 , 22 , 17 , 49 , 15 , 70...10.36 , 11.40 , 8.81 , 25.39 , 7.77 , 36.27 = 123 : 63.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 58.73%

Powered By www.thaieducation.net