โรงเรียนบ้านควนเงิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 4 0 1 4 1 33
ร้อยละ 9.30 % 0.00 % 2.33 % 9.30 % 2.33 % 76.74 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 5 4 13 8 8 111
ร้อยละ 3.36 % 2.68 % 8.72 % 5.37 % 5.37 % 74.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 7 3 3 11 2 34
ร้อยละ 11.67 % 5.00 % 5.00 % 18.33 % 3.33 % 56.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 16 7 17 23 11 178
ร้อยละ 6.35 % 2.78 % 6.75 % 9.13 % 4.37 % 70.63 %

192 : 9 , 4 , 14 , 12 , 9 , 144...4.69 , 2.08 , 7.29 , 6.25 , 4.69 , 75.00 = 48 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 74 คน คิดเป็นร้อยละ 29.37%

Powered By www.thaieducation.net