โรงเรียนบ้านควนเงิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 4 0 1 4 1 34
ร้อยละ 9.09 % 0.00 % 2.27 % 9.09 % 2.27 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 7 4 15 11 11 101
ร้อยละ 4.70 % 2.68 % 10.07 % 7.38 % 7.38 % 67.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 8 0 3 8 2 38
ร้อยละ 13.56 % 0.00 % 5.08 % 13.56 % 3.39 % 64.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 19 4 19 23 14 173
ร้อยละ 7.54 % 1.59 % 7.54 % 9.13 % 5.56 % 68.65 %

193 : 11 , 4 , 16 , 15 , 12 , 135...5.70 , 2.07 , 8.29 , 7.77 , 6.22 , 69.95 = 58 : 30.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 31.35%

Powered By www.thaieducation.net