โรงเรียนบ้านควนเงิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 8 1 1 5 2 27
ร้อยละ 18.18 % 2.27 % 2.27 % 11.36 % 4.55 % 61.36 %
ระดับประถมศึกษา
149
จำนวน(คน) 27 20 15 11 8 68
ร้อยละ 18.12 % 13.42 % 10.07 % 7.38 % 5.37 % 45.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 9 2 3 4 1 40
ร้อยละ 15.25 % 3.39 % 5.08 % 6.78 % 1.69 % 67.80 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 44 23 19 20 11 135
ร้อยละ 17.46 % 9.13 % 7.54 % 7.94 % 4.37 % 53.57 %

193 : 35 , 21 , 16 , 16 , 10 , 95...18.13 , 10.88 , 8.29 , 8.29 , 5.18 , 49.22 = 98 : 50.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 46.43%

Powered By www.thaieducation.net