โรงเรียนบ้านกุมแป (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
57
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 52
ร้อยละ 1.75 % 1.75 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 91.23 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 2 3 7 0 0 122
ร้อยละ 1.49 % 2.24 % 5.22 % 0.00 % 0.00 % 91.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 62
ร้อยละ 4.41 % 0.00 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 259 คน
จำนวน(คน) 6 4 13 0 0 236
ร้อยละ 2.32 % 1.54 % 5.02 % 0.00 % 0.00 % 91.12 %

191 : 3 , 4 , 10 , 0 , 0 , 174...1.57 , 2.09 , 5.24 , 0.00 , 0.00 , 91.10 = 17 : 8.90
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 8.88%

Powered By www.thaieducation.net