โรงเรียนบ้านกุมแป (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 2 4 2 1 0 50
ร้อยละ 3.39 % 6.78 % 3.39 % 1.69 % 0.00 % 84.75 %
ระดับประถมศึกษา
138
จำนวน(คน) 7 0 4 2 0 125
ร้อยละ 5.07 % 0.00 % 2.90 % 1.45 % 0.00 % 90.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 64
ร้อยละ 1.47 % 0.00 % 4.41 % 0.00 % 0.00 % 94.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 265 คน
จำนวน(คน) 10 4 9 3 0 239
ร้อยละ 3.77 % 1.51 % 3.40 % 1.13 % 0.00 % 90.19 %

197 : 9 , 4 , 6 , 3 , 0 , 175...4.57 , 2.03 , 3.05 , 1.52 , 0.00 , 88.83 = 22 : 11.17
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 265 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 9.81%

Powered By www.thaieducation.net