โรงเรียนบ้านกุมแป (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 5 4 3 2 0 45
ร้อยละ 8.47 % 6.78 % 5.08 % 3.39 % 0.00 % 76.27 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 6 4 5 4 1 119
ร้อยละ 4.32 % 2.88 % 3.60 % 2.88 % 0.72 % 85.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 66
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 0.00 % 94.29 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 268 คน
จำนวน(คน) 11 8 12 6 1 230
ร้อยละ 4.10 % 2.99 % 4.48 % 2.24 % 0.37 % 85.82 %

198 : 11 , 8 , 8 , 6 , 1 , 164...5.56 , 4.04 , 4.04 , 3.03 , 0.51 , 82.83 = 34 : 17.17
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 268 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 14.18%

Powered By www.thaieducation.net