โรงเรียนบ้านกุมแป (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 11 7 3 2 1 35
ร้อยละ 18.64 % 11.86 % 5.08 % 3.39 % 1.69 % 59.32 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 10 9 9 2 1 108
ร้อยละ 7.19 % 6.47 % 6.47 % 1.44 % 0.72 % 77.70 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 1 0 4 2 0 61
ร้อยละ 1.47 % 0.00 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 89.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 266 คน
จำนวน(คน) 22 16 16 6 2 204
ร้อยละ 8.27 % 6.02 % 6.02 % 2.26 % 0.75 % 76.69 %

198 : 21 , 16 , 12 , 4 , 2 , 143...10.61 , 8.08 , 6.06 , 2.02 , 1.01 , 72.22 = 55 : 27.78
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31%

Powered By www.thaieducation.net