โรงเรียนวัดควนเถียะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 33
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.56 % 2.78 % 0.00 % 91.67 %
ระดับประถมศึกษา
130
จำนวน(คน) 1 6 23 4 1 95
ร้อยละ 0.77 % 4.62 % 17.69 % 3.08 % 0.77 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 166 คน
จำนวน(คน) 1 6 25 5 1 128
ร้อยละ 0.60 % 3.61 % 15.06 % 3.01 % 0.60 % 77.11 %

166 : 1 , 6 , 25 , 5 , 1 , 128...0.60 , 3.61 , 15.06 , 3.01 , 0.60 , 77.11 = 38 : 22.89
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 166 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 22.89%

Powered By www.thaieducation.net