โรงเรียนวัดควนเถียะ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 0 5 2 0 30
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 13.16 % 5.26 % 0.00 % 78.95 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 0 9 16 1 1 105
ร้อยละ 0.00 % 6.82 % 12.12 % 0.76 % 0.76 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 1 9 21 3 1 135
ร้อยละ 0.59 % 5.29 % 12.35 % 1.76 % 0.59 % 79.41 %

170 : 1 , 9 , 21 , 3 , 1 , 135...0.59 , 5.29 , 12.35 , 1.76 , 0.59 , 79.41 = 35 : 20.59
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 20.59%

Powered By www.thaieducation.net