โรงเรียนบ้านพรุบัว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 6 1 1 1 0 31
ร้อยละ 15.00 % 2.50 % 2.50 % 2.50 % 0.00 % 77.50 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 3 1 12 0 0 53
ร้อยละ 4.35 % 1.45 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 76.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 9 2 13 1 0 84
ร้อยละ 8.26 % 1.83 % 11.93 % 0.92 % 0.00 % 77.06 %

109 : 9 , 2 , 13 , 1 , 0 , 84...8.26 , 1.83 , 11.93 , 0.92 , 0.00 , 77.06 = 25 : 22.94
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.94%

Powered By www.thaieducation.net