โรงเรียนบ้านพรุบัว (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 6 3 4 1 0 24
ร้อยละ 15.79 % 7.89 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 63.16 %
ระดับประถมศึกษา
67
จำนวน(คน) 15 5 14 1 0 32
ร้อยละ 22.39 % 7.46 % 20.90 % 1.49 % 0.00 % 47.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 105 คน
จำนวน(คน) 21 8 18 2 0 56
ร้อยละ 20.00 % 7.62 % 17.14 % 1.90 % 0.00 % 53.33 %

105 : 21 , 8 , 18 , 2 , 0 , 56...20.00 , 7.62 , 17.14 , 1.90 , 0.00 , 53.33 = 49 : 46.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 105 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 46.67%

Powered By www.thaieducation.net