โรงเรียนวัดหนองจิก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 3 1 0 0 3 33
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 0.00 % 0.00 % 7.50 % 82.50 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 5 1 11 0 0 86
ร้อยละ 4.85 % 0.97 % 10.68 % 0.00 % 0.00 % 83.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 8 2 11 0 3 119
ร้อยละ 5.59 % 1.40 % 7.69 % 0.00 % 2.10 % 83.22 %

143 : 8 , 2 , 11 , 0 , 3 , 119...5.59 , 1.40 , 7.69 , 0.00 , 2.10 , 83.22 = 24 : 16.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 16.78%

Powered By www.thaieducation.net