โรงเรียนวัดหนองจิก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 11 0 3 0 3 21
ร้อยละ 28.95 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 7.89 % 55.26 %
ระดับประถมศึกษา
107
จำนวน(คน) 14 15 12 22 19 25
ร้อยละ 13.08 % 14.02 % 11.21 % 20.56 % 17.76 % 23.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 25 15 15 22 22 46
ร้อยละ 17.24 % 10.34 % 10.34 % 15.17 % 15.17 % 31.72 %

145 : 25 , 15 , 15 , 22 , 22 , 46...17.24 , 10.34 , 10.34 , 15.17 , 15.17 , 31.72 = 99 : 68.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 68.28%

Powered By www.thaieducation.net