โรงเรียนวัดหนองจิก (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
40
จำนวน(คน) 11 0 3 0 3 23
ร้อยละ 27.50 % 0.00 % 7.50 % 0.00 % 7.50 % 57.50 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 14 15 12 22 19 24
ร้อยละ 13.21 % 14.15 % 11.32 % 20.75 % 17.92 % 22.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 146 คน
จำนวน(คน) 25 15 15 22 22 47
ร้อยละ 17.12 % 10.27 % 10.27 % 15.07 % 15.07 % 32.19 %

146 : 25 , 15 , 15 , 22 , 22 , 47...17.12 , 10.27 , 10.27 , 15.07 , 15.07 , 32.19 = 99 : 67.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 146 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 67.81%

Powered By www.thaieducation.net