โรงเรียนบ้านนางหลง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
64
จำนวน(คน) 3 0 9 0 0 52
ร้อยละ 4.69 % 0.00 % 14.06 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 0 0 8 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 21.05 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 3 0 19 0 0 103
ร้อยละ 2.40 % 0.00 % 15.20 % 0.00 % 0.00 % 82.40 %

87 : 3 , 0 , 11 , 0 , 0 , 73...3.45 , 0.00 , 12.64 , 0.00 , 0.00 , 83.91 = 14 : 16.09
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.60%

Powered By www.thaieducation.net