โรงเรียนบ้านนางหลง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
56
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 53
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.36 % 0.00 % 0.00 % 94.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 118
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.60 % 0.00 % 0.00 % 94.40 %

80 : 0 , 0 , 4 , 0 , 0 , 76...0.00 , 0.00 , 5.00 , 0.00 , 0.00 , 95.00 = 4 : 5.00
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60%

Powered By www.thaieducation.net