โรงเรียนบ้านบางน้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 3 3 3 2 1 35
ร้อยละ 6.38 % 6.38 % 6.38 % 4.26 % 2.13 % 74.47 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 3 2 6 1 3 63
ร้อยละ 3.85 % 2.56 % 7.69 % 1.28 % 3.85 % 80.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 37
ร้อยละ 2.33 % 4.65 % 6.98 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 7 7 12 3 4 135
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 7.14 % 1.79 % 2.38 % 80.36 %

125 : 6 , 5 , 9 , 3 , 4 , 98...4.80 , 4.00 , 7.20 , 2.40 , 3.20 , 78.40 = 27 : 21.60
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64%

Powered By www.thaieducation.net