โรงเรียนบ้านบางน้อย (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
47
จำนวน(คน) 7 5 5 4 1 25
ร้อยละ 14.89 % 10.64 % 10.64 % 8.51 % 2.13 % 53.19 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 4 3 16 1 7 46
ร้อยละ 5.19 % 3.90 % 20.78 % 1.30 % 9.09 % 59.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
44
จำนวน(คน) 2 4 7 1 1 29
ร้อยละ 4.55 % 9.09 % 15.91 % 2.27 % 2.27 % 65.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 168 คน
จำนวน(คน) 13 12 28 6 9 100
ร้อยละ 7.74 % 7.14 % 16.67 % 3.57 % 5.36 % 59.52 %

124 : 11 , 8 , 21 , 5 , 8 , 71...8.87 , 6.45 , 16.94 , 4.03 , 6.45 , 57.26 = 53 : 42.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 168 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48%

Powered By www.thaieducation.net