โรงเรียนบ้านหนองหิน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 3 0 4 0 0 20
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 4 1 24 0 0 79
ร้อยละ 3.70 % 0.93 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 73.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 7 1 28 0 0 99
ร้อยละ 5.19 % 0.74 % 20.74 % 0.00 % 0.00 % 73.33 %

135 : 7 , 1 , 28 , 0 , 0 , 99...5.19 , 0.74 , 20.74 , 0.00 , 0.00 , 73.33 = 36 : 26.67
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67%

Powered By www.thaieducation.net