โรงเรียนวัดท่าเสม็ด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 1 4 3 0 29
ร้อยละ 0.00 % 2.70 % 10.81 % 8.11 % 0.00 % 78.38 %
ระดับประถมศึกษา
72
จำนวน(คน) 2 2 9 0 0 59
ร้อยละ 2.78 % 2.78 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 81.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 2 3 13 3 0 88
ร้อยละ 1.83 % 2.75 % 11.93 % 2.75 % 0.00 % 80.73 %

109 : 2 , 3 , 13 , 3 , 0 , 88...1.83 , 2.75 , 11.93 , 2.75 , 0.00 , 80.73 = 21 : 19.27
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 19.27%

Powered By www.thaieducation.net