โรงเรียนวัดท่าเสม็ด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 1 1 3 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 2.63 % 7.89 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 7 5 11 5 0 43
ร้อยละ 9.86 % 7.04 % 15.49 % 7.04 % 0.00 % 60.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 109 คน
จำนวน(คน) 7 6 12 8 0 76
ร้อยละ 6.42 % 5.50 % 11.01 % 7.34 % 0.00 % 69.72 %

109 : 7 , 6 , 12 , 8 , 0 , 76...6.42 , 5.50 , 11.01 , 7.34 , 0.00 , 69.72 = 33 : 30.28
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 109 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 30.28%

Powered By www.thaieducation.net