โรงเรียนวัดท่าเสม็ด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 3 5 2 1 0 22
ร้อยละ 9.09 % 15.15 % 6.06 % 3.03 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 4 2 10 2 0 53
ร้อยละ 5.63 % 2.82 % 14.08 % 2.82 % 0.00 % 74.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 7 7 12 3 0 75
ร้อยละ 6.73 % 6.73 % 11.54 % 2.88 % 0.00 % 72.12 %

104 : 7 , 7 , 12 , 3 , 0 , 75...6.73 , 6.73 , 11.54 , 2.88 , 0.00 , 72.12 = 29 : 27.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 27.88%

Powered By www.thaieducation.net