โรงเรียนวัดดอนมะปราง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 3 2 2 0 0 16
ร้อยละ 13.04 % 8.70 % 8.70 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
59
จำนวน(คน) 7 3 13 0 0 36
ร้อยละ 11.86 % 5.08 % 22.03 % 0.00 % 0.00 % 61.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 10 5 15 0 0 52
ร้อยละ 12.20 % 6.10 % 18.29 % 0.00 % 0.00 % 63.41 %

82 : 10 , 5 , 15 , 0 , 0 , 52...12.20 , 6.10 , 18.29 , 0.00 , 0.00 , 63.41 = 30 : 36.59
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 36.59%

Powered By www.thaieducation.net