โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 12
ร้อยละ 13.33 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 8 0 9 0 5 59
ร้อยละ 9.88 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 6.17 % 72.84 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
33
จำนวน(คน) 6 0 3 0 2 22
ร้อยละ 18.18 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 6.06 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 16 0 13 0 7 93
ร้อยละ 12.40 % 0.00 % 10.08 % 0.00 % 5.43 % 72.09 %

96 : 10 , 0 , 10 , 0 , 5 , 71...10.42 , 0.00 , 10.42 , 0.00 , 5.21 , 73.96 = 25 : 26.04
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 27.91%

Powered By www.thaieducation.net