โรงเรียนวัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 10
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
86
จำนวน(คน) 1 2 1 1 0 81
ร้อยละ 1.16 % 2.33 % 1.16 % 1.16 % 0.00 % 94.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
32
จำนวน(คน) 2 1 0 0 2 27
ร้อยละ 6.25 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 84.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 130 คน
จำนวน(คน) 4 4 1 1 2 118
ร้อยละ 3.08 % 3.08 % 0.77 % 0.77 % 1.54 % 90.77 %

98 : 2 , 3 , 1 , 1 , 0 , 91...2.04 , 3.06 , 1.02 , 1.02 , 0.00 , 92.86 = 7 : 7.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 130 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.23%

Powered By www.thaieducation.net