โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 11 2 14 1 1 73
ร้อยละ 10.78 % 1.96 % 13.73 % 0.98 % 0.98 % 71.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 11 2 18 1 1 92
ร้อยละ 8.80 % 1.60 % 14.40 % 0.80 % 0.80 % 73.60 %

125 : 11 , 2 , 18 , 1 , 1 , 92...8.80 , 1.60 , 14.40 , 0.80 , 0.80 , 73.60 = 33 : 26.40
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40%

Powered By www.thaieducation.net