โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 19
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 4 3 13 2 0 80
ร้อยละ 3.92 % 2.94 % 12.75 % 1.96 % 0.00 % 78.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 4 3 17 2 0 99
ร้อยละ 3.20 % 2.40 % 13.60 % 1.60 % 0.00 % 79.20 %

125 : 4 , 3 , 17 , 2 , 0 , 99...3.20 , 2.40 , 13.60 , 1.60 , 0.00 , 79.20 = 26 : 20.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80%

Powered By www.thaieducation.net