โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 17
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 0.00 % 77.27 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 13 2 12 0 1 75
ร้อยละ 12.62 % 1.94 % 11.65 % 0.00 % 0.97 % 72.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 14 2 16 0 1 92
ร้อยละ 11.20 % 1.60 % 12.80 % 0.00 % 0.80 % 73.60 %

125 : 14 , 2 , 16 , 0 , 1 , 92...11.20 , 1.60 , 12.80 , 0.00 , 0.80 , 73.60 = 33 : 26.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40%

Powered By www.thaieducation.net