โรงเรียนบ้านชะอวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
119
จำนวน(คน) 2 1 6 2 0 108
ร้อยละ 1.68 % 0.84 % 5.04 % 1.68 % 0.00 % 90.76 %
ระดับประถมศึกษา
1341
จำนวน(คน) 62 42 161 74 129 873
ร้อยละ 4.62 % 3.13 % 12.01 % 5.52 % 9.62 % 65.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1460 คน
จำนวน(คน) 64 43 167 76 129 981
ร้อยละ 4.38 % 2.95 % 11.44 % 5.21 % 8.84 % 67.19 %

1460 : 64 , 43 , 167 , 76 , 129 , 981...4.38 , 2.95 , 11.44 , 5.21 , 8.84 , 67.19 = 479 : 32.81
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1460 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 479 คน คิดเป็นร้อยละ 32.81%

Powered By www.thaieducation.net