โรงเรียนบ้านชะอวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
121
จำนวน(คน) 2 1 7 3 0 108
ร้อยละ 1.65 % 0.83 % 5.79 % 2.48 % 0.00 % 89.26 %
ระดับประถมศึกษา
1341
จำนวน(คน) 66 42 172 74 139 848
ร้อยละ 4.92 % 3.13 % 12.83 % 5.52 % 10.37 % 63.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1462 คน
จำนวน(คน) 68 43 179 77 139 956
ร้อยละ 4.65 % 2.94 % 12.24 % 5.27 % 9.51 % 65.39 %

1462 : 68 , 43 , 179 , 77 , 139 , 956...4.65 , 2.94 , 12.24 , 5.27 , 9.51 , 65.39 = 506 : 34.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1462 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 506 คน คิดเป็นร้อยละ 34.61%

Powered By www.thaieducation.net