โรงเรียนบ้านชะอวด (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 1 0 7 1 3 104
ร้อยละ 0.86 % 0.00 % 6.03 % 0.86 % 2.59 % 89.66 %
ระดับประถมศึกษา
1336
จำนวน(คน) 49 26 160 76 121 904
ร้อยละ 3.67 % 1.95 % 11.98 % 5.69 % 9.06 % 67.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 1452 คน
จำนวน(คน) 50 26 167 77 124 1008
ร้อยละ 3.44 % 1.79 % 11.50 % 5.30 % 8.54 % 69.42 %

1452 : 50 , 26 , 167 , 77 , 124 , 1008...3.44 , 1.79 , 11.50 , 5.30 , 8.54 , 69.42 = 444 : 30.58
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1452 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 444 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58%

Powered By www.thaieducation.net