โรงเรียนวัดรักขิตวัน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 21
ร้อยละ 4.00 % 8.00 % 0.00 % 4.00 % 0.00 % 84.00 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 5 5 10 2 2 80
ร้อยละ 4.81 % 4.81 % 9.62 % 1.92 % 1.92 % 76.92 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 129 คน
จำนวน(คน) 6 7 10 3 2 101
ร้อยละ 4.65 % 5.43 % 7.75 % 2.33 % 1.55 % 78.29 %

129 : 6 , 7 , 10 , 3 , 2 , 101...4.65 , 5.43 , 7.75 , 2.33 , 1.55 , 78.29 = 28 : 21.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 129 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.71%

Powered By www.thaieducation.net