โรงเรียนวัดจิกพนม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 3 3 3 3 3 10
ร้อยละ 12.00 % 12.00 % 12.00 % 12.00 % 12.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 3 3 9 3 6 77
ร้อยละ 2.97 % 2.97 % 8.91 % 2.97 % 5.94 % 76.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 3 9 2 6 37
ร้อยละ 3.39 % 5.08 % 15.25 % 3.39 % 10.17 % 62.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 185 คน
จำนวน(คน) 8 9 21 8 15 124
ร้อยละ 4.32 % 4.86 % 11.35 % 4.32 % 8.11 % 67.03 %

126 : 6 , 6 , 12 , 6 , 9 , 87...4.76 , 4.76 , 9.52 , 4.76 , 7.14 , 69.05 = 39 : 30.95
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 185 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.97%

Powered By www.thaieducation.net