โรงเรียนวัดจิกพนม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 3 3 3 3 11
ร้อยละ 11.54 % 11.54 % 11.54 % 11.54 % 11.54 % 42.31 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 3 4 10 3 7 73
ร้อยละ 3.00 % 4.00 % 10.00 % 3.00 % 7.00 % 73.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
55
จำนวน(คน) 2 3 10 2 7 31
ร้อยละ 3.64 % 5.45 % 18.18 % 3.64 % 12.73 % 56.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 181 คน
จำนวน(คน) 8 10 23 8 17 115
ร้อยละ 4.42 % 5.52 % 12.71 % 4.42 % 9.39 % 63.54 %

126 : 6 , 7 , 13 , 6 , 10 , 84...4.76 , 5.56 , 10.32 , 4.76 , 7.94 , 66.67 = 42 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 181 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 36.46%

Powered By www.thaieducation.net