โรงเรียนวัดจิกพนม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 3 5 4 3 2 7
ร้อยละ 12.50 % 20.83 % 16.67 % 12.50 % 8.33 % 29.17 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 5 0 7 4 4 76
ร้อยละ 5.21 % 0.00 % 7.29 % 4.17 % 4.17 % 79.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 2 2 3 2 3 47
ร้อยละ 3.39 % 3.39 % 5.08 % 3.39 % 5.08 % 79.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 10 7 14 9 9 130
ร้อยละ 5.59 % 3.91 % 7.82 % 5.03 % 5.03 % 72.63 %

120 : 8 , 5 , 11 , 7 , 6 , 83...6.67 , 4.17 , 9.17 , 5.83 , 5.00 , 69.17 = 37 : 30.83
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 27.37%

Powered By www.thaieducation.net