โรงเรียนบ้านปากบางกลม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 7
ร้อยละ 9.09 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 57
ร้อยละ 4.62 % 3.08 % 4.62 % 0.00 % 0.00 % 87.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 76 คน
จำนวน(คน) 4 4 4 0 0 64
ร้อยละ 5.26 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %

76 : 4 , 4 , 4 , 0 , 0 , 64...5.26 , 5.26 , 5.26 , 0.00 , 0.00 , 84.21 = 12 : 15.79
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79%

Powered By www.thaieducation.net