โรงเรียนวัดท่าสะท้อน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 15
ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
27
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 20
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 74.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 45 คน
จำนวน(คน) 2 1 7 0 0 35
ร้อยละ 4.44 % 2.22 % 15.56 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %

45 : 2 , 1 , 7 , 0 , 0 , 35...4.44 , 2.22 , 15.56 , 0.00 , 0.00 , 77.78 = 10 : 22.22
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22%

Powered By www.thaieducation.net