โรงเรียนวัดปากควน (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 0 1 0 1 1 19
ร้อยละ 0.00 % 4.55 % 0.00 % 4.55 % 4.55 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 1 1 7 2 6 67
ร้อยละ 1.19 % 1.19 % 8.33 % 2.38 % 7.14 % 79.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 106 คน
จำนวน(คน) 1 2 7 3 7 86
ร้อยละ 0.94 % 1.89 % 6.60 % 2.83 % 6.60 % 81.13 %

106 : 1 , 2 , 7 , 3 , 7 , 86...0.94 , 1.89 , 6.60 , 2.83 , 6.60 , 81.13 = 20 : 18.87
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 106 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 18.87%

Powered By www.thaieducation.net