โรงเรียนวัดควนเคร็ง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 1 4 3 4 5 10
ร้อยละ 3.70 % 14.81 % 11.11 % 14.81 % 18.52 % 37.04 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 25 13 20 7 7 17
ร้อยละ 28.09 % 14.61 % 22.47 % 7.87 % 7.87 % 19.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 26 17 23 11 12 27
ร้อยละ 22.41 % 14.66 % 19.83 % 9.48 % 10.34 % 23.28 %

116 : 26 , 17 , 23 , 11 , 12 , 27...22.41 , 14.66 , 19.83 , 9.48 , 10.34 , 23.28 = 89 : 76.72
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 76.72%

Powered By www.thaieducation.net