โรงเรียนวัดควนเคร็ง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 1 2 2 0 19
ร้อยละ 14.29 % 3.57 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 67.86 %
ระดับประถมศึกษา
90
จำนวน(คน) 25 13 19 8 7 18
ร้อยละ 27.78 % 14.44 % 21.11 % 8.89 % 7.78 % 20.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 118 คน
จำนวน(คน) 29 14 21 10 7 37
ร้อยละ 24.58 % 11.86 % 17.80 % 8.47 % 5.93 % 31.36 %

118 : 29 , 14 , 21 , 10 , 7 , 37...24.58 , 11.86 , 17.80 , 8.47 , 5.93 , 31.36 = 81 : 68.64
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 118 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 68.64%

Powered By www.thaieducation.net