โรงเรียนวัดควนเคร็ง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 5 3 4 3 10
ร้อยละ 7.41 % 18.52 % 11.11 % 14.81 % 11.11 % 37.04 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 27 13 19 8 7 15
ร้อยละ 30.34 % 14.61 % 21.35 % 8.99 % 7.87 % 16.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 29 18 22 12 10 25
ร้อยละ 25.00 % 15.52 % 18.97 % 10.34 % 8.62 % 21.55 %

116 : 29 , 18 , 22 , 12 , 10 , 25...25.00 , 15.52 , 18.97 , 10.34 , 8.62 , 21.55 = 91 : 78.45
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 78.45%

Powered By www.thaieducation.net