โรงเรียนวัดควนเคร็ง (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 5 3 3 2 1 11
ร้อยละ 20.00 % 12.00 % 12.00 % 8.00 % 4.00 % 44.00 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 16 7 13 8 6 37
ร้อยละ 18.39 % 8.05 % 14.94 % 9.20 % 6.90 % 42.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 21 10 16 10 7 48
ร้อยละ 18.75 % 8.93 % 14.29 % 8.93 % 6.25 % 42.86 %

112 : 21 , 10 , 16 , 10 , 7 , 48...18.75 , 8.93 , 14.29 , 8.93 , 6.25 , 42.86 = 64 : 57.14
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 57.14%

Powered By www.thaieducation.net