โรงเรียนวัดควนป้อม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 4 3 0 0 18
ร้อยละ 7.41 % 14.81 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 3 3 7 0 0 30
ร้อยละ 6.98 % 6.98 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 69.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 5 7 10 0 0 48
ร้อยละ 7.14 % 10.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 68.57 %

70 : 5 , 7 , 10 , 0 , 0 , 48...7.14 , 10.00 , 14.29 , 0.00 , 0.00 , 68.57 = 22 : 31.43
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 31.43%

Powered By www.thaieducation.net