โรงเรียนบ้านทุ่งใคร (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 2 2 0 2 0 46
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 0.00 % 3.85 % 0.00 % 88.46 %
ระดับประถมศึกษา
168
จำนวน(คน) 3 1 4 2 1 157
ร้อยละ 1.79 % 0.60 % 2.38 % 1.19 % 0.60 % 93.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 5 3 4 4 1 203
ร้อยละ 2.27 % 1.36 % 1.82 % 1.82 % 0.45 % 92.27 %

220 : 5 , 3 , 4 , 4 , 1 , 203...2.27 , 1.36 , 1.82 , 1.82 , 0.45 , 92.27 = 17 : 7.73
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 7.73%

Powered By www.thaieducation.net