โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 11
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 24
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 23
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.69 % 3.85 % 0.00 % 88.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 1 0 7 1 0 58
ร้อยละ 1.49 % 0.00 % 10.45 % 1.49 % 0.00 % 86.57 %

41 : 1 , 0 , 5 , 0 , 0 , 35...2.44 , 0.00 , 12.20 , 0.00 , 0.00 , 85.37 = 6 : 14.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.43%

Powered By www.thaieducation.net