โรงเรียนตชด.บ้านท่าข้าม (สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วันทนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 92.31 %
ระดับประถมศึกษา
28
จำนวน(คน) 1 1 3 0 0 23
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 92.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 1 1 5 1 0 59
ร้อยละ 1.49 % 1.49 % 7.46 % 1.49 % 0.00 % 88.06 %

41 : 1 , 1 , 4 , 0 , 0 , 35...2.44 , 2.44 , 9.76 , 0.00 , 0.00 , 85.37 = 6 : 14.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.94%

Powered By www.thaieducation.net